سایت شرکت آذرآبادگان نرگس

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

خرید پستی:

برای استفاده از خدمات و تهیه ملزومات، نهاده ها، بذور، مشاورت ها، و هرگونه امورات مورد نیاز، با شرکت از طریق تلفن و ایمیل های زیر، تماس حاصل نمایید.

ایران- اردبیل: کارشناس رسمی کشاورزی و منابع طبیعی، حسن بی گناه


To use the services and requirements, inputs, seeds, consultations, and all things necessary

through the company, please contact via email and phone

Ardabil-Iran: expert of agriculture and natural resources, Dr.hasan bigonah


Əlaqə : Xidmətlərdən istifadə üçün, e-poçt və telefon vasitəsilə əlaqə saxlayın

Ərdəbil-İran: kənd təsərrüfatı və təbii ehtiyatların eksperti,Dr.həsən bigonah

:Contact us by Email or Phone
:E-poçt və ya Telefon Vasitəsilə Bizimlə Əlaqə Saxlayın


:Email Us

ایمیلها و تلفن ارتباط با شرکت:

h.bigonah@iauardabil.ac.ir

Hasanbgn@gmail.com

Hassbg32@gmail.com

شماره همراه جهت تماس:00989141568591 Mobile number for contact:

انتخاب هر یک از طرحها و پروژه ها و مقاله ها از قسمتهای مختلف همین سایت امکان پذیر است


Choose any of the projects and papers from different parts of this site possible
Bu ُSytda Layihə və sənədlər Köçürmək Mümkündür
86085295170121605155.jpg