سایت شرکت آذرآبادگان نرگس

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

مقاله ها :

 

Yield stability of promising lines of winter and facultative wheat in different climate of Iran

Evaluation of Chlorophyll Content and Fluorescence Parameters as Indicators of Drought Tolerance in the International Varieties of Durum Wheat
Investigation of Antioxidant System Activity in Durum Wheat under Drought Tolerance
Plant population influence on the physiological indices of Wheat (Triticum aestivum L.) cultivars
Correlation Analysis of Morphological and Photosynthetic Traits Under Well-Water and Drought Stress in Durum Wheat Genotypes.International Conference ”Diversity,Characterization and Utilization of plant Genetic Resources for Enhanced Resilience to Climate Change” Baku, Azerbaijan
بررسی پایداری عملکرد لاینهای امید بخش گندم زمستانه و بینابین با تاکید بر امی
بررسی الگوی کاشت کشت مخلوط ذرت زودرس و لوبیل چیتی توده محلی مشگین شهر،زیتون مجله تخصصی کشاورزی، شماره   210 .
بررسی ارزش اقتصادی کشت مخلوط در انواع ذرت و لوبیای سازگار به شرایط سردسیر، زیتون مجله تخصصی کشاورزی، شماره 129
   

پروژه های تحقیقاتی:

    

بررسی الگوی کاشت سیستم اینترکراپینگ ذرت هیبرید زودرس و لوبیا چیتی توده محلی مشگین شهر بر اساس عوامل اقلیمی واقتصادی در مناطق سردسیر

بررسی سازگاری و پایداری الگو های کاشت گیاه دارویی زعفران بر اساس عوامل اقلیم و اقتصاد منطقه آزاد ارس
بررسی کشت مخلوط ذرت و لوبیا و مقایسه آن با محصولات تک کشتی به منظور افزایش راندمان تولید با انواع سازگار ذرت
بررسی سازگاری و تاریخ کاشت زعفران در شرایط اقلیمی منطقه اردبیل
بررسی اجمالی خا ک های منطقه حسن باروق
بررسی پارامترهای محتوی نسبی کلروفیل و فلورسنس در ارتباط با مقاومت به خشکی ارقام بین المللی گندم دوروم
بررسی خصوصیات آبی خاکی مزارع بابلان
مطالعه اثر تراکم در درصد روغن دو رقم آفتابگران آرماویرسکی و گابور
بررسی و تنظیم سیستم علمی تغذیه  سیب زمینی در شرایط اکولوژیکی مزرعه ای و وجتاسیونی در منطقه اردبیل
بررسی عملکرد و میزان قند ارقام مختلف چغندرقند در منطقه اردبیل
بررسی اثر تراکم گیاهی بر روی برخی از شاخص های رشد عملکرد در ارقام گندم دیم
بررسی اثرات ازت ، پتاس ، فسفر در عملکرد چغندر بذری در شرایط اردبیل
بررسی اثرات مقادیر ازت بر اجزاء عملکرد گندم رقم سبلان
مطالعه اثرات کود ازته توام با تراکم و میزان بذر کاری در ارقام دیم گندم